Reklama

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Od Lutra do Armagedonu

2017-02-08 14:24

Grzegorz Jacek Pelica
Edycja lubelska 7/2017, str. 6-7

Grzegorz Jacek Pelica
Na KUL prezentowana była wystawa „Protestanci Lublina”

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przesycony był motywami protestanckimi. 500-lecie reformacji zainspirowało organizatorów do przybliżenia historii ruchu reformacyjnego w Kościele powszechnym, rozpoczętego wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 r. 19 stycznia podczas sesji naukowej pt. „Protestantyzm. Różnorodność i dialog” wykłady wygłosili: prof. Tadeusz J. Zieliński z ChAT, dr hab. Piotr Kopiec z KUL i ks. dr Grzegorz Brudny, proboszcz lubelskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Sesję poprowadził ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC. Naukowe i modlitewne przedsięwzięcia tygodnia przygotowały: Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna przy Metropolicie Lubelskim, Polska Rada Ekumeniczna oddział Lublin, Instytut Ekumeniczny KUL, Fundacja „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża oraz Miasto Lublin.

Ojcowie reformacji

Piotr Kopiec zaprezentował sylwetki ojców reformacji. Naszkicował wpływ Marcina Lutra, Jana Kalwina oraz Filipa Melanchtona i Ulricha Zwinglego na charakter, idee i znamiona reformacji ewangelickiej. Należy pamiętać, że Luter nie był naukowcem, który posiadał sprecyzowany program badawczy i klarowny, systematyczny harmonogram postępowania. Prekursor reformacji pisał: „Prawdziwym teologiem zostaje się nie przez filozofowanie i spekulacje, lecz przez życie pośród pokus i walk, w których trzeba wytrwać. Kto łaski Chrystusowej dostąpić pragnie, ten zupełnie o sobie samym zwątpić musi”. Prelegent zwrócił uwagę na głęboką i bezkompromisową wiarę reformatora, za którą skłonny był on oddać wszystko. Za Anną Morawską przypomniał: „Luter odcisnął na reformacji piętno swej własnej osobowości. Do roli manifestu wyniósł subiektywne przeżycia, swój osobisty stosunek do Transcendencji”.

Filip Melanchton przyczynił się do reorganizacji systemu uniwersyteckiego w Niemczech i jest autorem jednego z najważniejszych podręczników dogmatyki protestanckiej „Locci Communis” oraz „Wyznania Augsburskiego” i „Apologii” tego wyznania. Kalwin jest przedstawicielem szwajcarskiego/helweckiego nurtu reformacji, który odróżniamy od nurtu niemieckiego/wittemberskiego. Kalwin, kojarzony z nauką o predestynacji i udziałem w spaleniu Michała Serweta, był osobowościowym przeciwieństwem Lutra.

Reklama

Czy Kościół jest ewangelikalny?

Tadeusz J. Zieliński, historyk, teolog i jurysta, scharakteryzował współczesny protestantyzm ewangelikalny, tj. ponadkonfesyjny protestancki ruch pobożnościowy i model duchowości, który podkreśla konieczność doznania w życiu duchowego zwrotu i zobowiązanie do głoszenia świadectwa o tym nowo narodzeniu, regularnej lektury Pisma Świętego i stosowania go w życiu w ujęciu przyjętym w danej wspólnocie oraz pielęgnowania życia religijnego w małych grupach. Zachowuje zasady protestantyzmu, ale zmierza do przenikania do innych denominacji, w tym do wspólnot odnowy w kościelnych kręgach katolickich. – Trzeba zaznaczyć, że ewangelikalizm nie jest wyznaniem ani Kościołem czy denominacją. Aczkolwiek ewangelikalni protestanci są i w wyznaniach, Kościołach i w denominacjach – wyjaśniał prelegent. W świecie znana jest Armia Zbawienia, a w Polsce i u nas w regionie najbardziej ewangelikalny jest Kościół Zielonoświątkowy. Odruchem ewangelikalnym jest przenikanie do Kościołów stylu grup misyjno-charytatywnych, zjazdów piknikowych, stowarzyszeń ewangelizacyjnych wzorowanych na anglosaskich aliansach. – Pentekostalny model pobożności istnieje też poza protestantyzmem. Pewne jego elementy przejął ks. Franciszek Blachnicki. Samego protestantyzmu nie da się rozdzielić na sferę ewangelicką i ewangelikalną, bo stracilibyśmy najwybitniejszych przedstawicieli ewangelicyzmu – stwierdził Zieliński.

W dyskusji poruszono kwestię pietyzmu, purytanizmu, rygoryzmu oraz statystyki, które mówią o 300-550 mln protestantów ewangelikalnych, mających cechy: konwertyzm, biblizm, konwentyklizm. Interesującą okazała się kwestia ewangelikalnego syjonizmu. Jedną z jego form jest np. wspomaganie militarnej potęgi Izraela, który miałby odegrać rolę pogromcy podczas ostatecznego Armagedonu. Nurt staje się popularny wśród młodzieży kontestującej chrześcijaństwo i tzw. elit finansowych wyalienowanych z życia swoich Kościołów. Na zakończenie sesji ks. prof. Przemysław Kantyka, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej Instytutu Ekumenicznego KUL, scharakteryzował 50 lat dialogu katolicko-luterańskiego. Przypomniał treść i losy „Konfesji Augsburskiej”, współczesną „Deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” oraz dzieło „Od konfliktu do komunii”, które stawia za cel wspólny „Stół Pański”, czyli sens chrześcijańskiego dialogu.

Ekumeniczne posłowie

Zwieńczeniem tygodnia modlitw o jedność była prelekcja prof. Janusza Maciuszko pt. „Oblicza protestantyzmu”. 25 stycznia w galerii na Zamku Lubelskim zebrali się wyznawcy różnych konfesji chrześcijańskich. Spotkanie rozpoczął występ chóru parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. Wykonał on pieśni protestanckie różnych wieków z hymnem „Warownym Grodem jest nasz Bóg” i „Głoście chwałę mocarze”. Następnie przedstawiciel Metropolity Lubelskiego ks. Sławomir Pawłowski SAC zaprosił do wysłuchania wykładu J. Maciuszko, luteranina i wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prelegent scharakteryzował nurty reformacji, odnosząc się do ustroju konsystorskiego i synodalnego, polemizował z mitem XVI-wiecznej tolerancji. Przypomniał o kryzysie historycznych Kościołów nurtu reformacyjnego. Podał przykłady polifoniczności protestantyzmu, relacji religii do władzy świeckiej oraz rozpowszechniania się obecnie swoistego protestantyzmu kulturowego. Podjął wątek wspólnot ewangelikalnych podkreślając, że wadliwie bądź właściwie pojmowana religijność może być środkiem budowania zła lub dobra. Na zakończenie na prośbę prowadzącego prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel udzielił zgromadzonym chrześcijańskiego pasterskiego błogosławieństwa. Przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Andrzej Gontarek z parafii polskokatolickiej zaprosił sympatyków ruchu ekumenicznego na comiesięczne spotkania modlitewne, organizowane przez różne kościoły i wspólnoty chrześcijańskie Lublina w każdą ostatnią środę miesiąca. Najbliższe z nich odbędzie się 22 lutego na Zamku Lubelskim w kaplicy pw. Świętej Trójcy, a kolejne (w marcu) w kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Tagi:
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Modlitwa o jedność

2018-02-07 13:42

Piotr Lorenc
Edycja sosnowiecka 6/2018, str. III

Od wielu lat kościół św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu jest miejscem spotkań w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nie inaczej było i w tym roku. Nabożeństwu ekumenicznemu, które odbyło się 25 stycznia, przewodniczył bp diecezji sosnowieckiej Grzegorz Kaszak. Wspólnie z nim modlili się kapłani i pastorzy siostrzanych Kościołów. Obcny był m.in. bp ewangelicko-augsburski Marian Niemiec, bp senior Henryk Rother-Sacewicz z Kościoła Zborów Chrystusowych czy ks. Adam Palion, delegat biskupa katowickiego ds. ekumenizmu. Zaś homilię wygłosił ks. Adam Malina z Kościoła ewangelicko-augsburskiego

Piotr Lorenc
Tydzień Jedności Chrześcijan – Sosnowiec AD 2018

Nie można od razu przekazać całej prawdy o Jezusie Chrystusie. Nikt z nas tego nie może uczynić, z kilku względów – jesteśmy grzeszni, nie rozumiemy wszystkiego, przekracza to nasze możliwości. Ale możemy się spotykać i rozważać nauczanie Pana Jezusa i tak zbliżać się do niego i do siebie. W trakcie takiego modlitewnego spotkania rodzi się serdeczność, przyjaźń. Dlatego pragniemy się dzisiaj modlić o to, by prawda wędrowała razem z miłością, bo tylko w ten sposób i dzięki łasce Bożej jedność chrześcijan może stać się rzeczywistością – powiedział podczas wprowadzenia ks. Paweł Pielka, diecezjalny duszpasterz ds. ekumenizmu, organizator nabożeństwa w Sosnowcu.

Co do samego nabożeństwa, to liturgia ekumeniczna jest świadomie uproszczona i składa się z następujących elementów: rozpoczęcia, wyznania grzechów i proklamacji Bożej łaski, czytania i zwiastowania Słowa Bożego, wyznania wiary, modlitw wstawienniczych, błogosławieństwa i rozesłania wiernych. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów: na nabożeństwach katolickich Słowo Boże głosi zaproszony duchowny z innego Kościoła chrześcijańskiego; księża katoliccy natomiast dzielą się Słowem Bożym w świątyniach i kaplicach bratnich Kościołów. Jeżeli kazanie wygłasza przedstawiciel jednego nurtu chrześcijaństwa, pozdrowienie do zgromadzonych przekazać winni przedstawiciele innej tradycji. Na nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są zapraszani nie tylko duchowni i wierni bratnich Kościołów chrześcijańskich, lecz również wierni z własnego Kościoła. I tak też było 25 stycznia. Wprowadzenie wygłosił ks. Pielka z Kościoła rzymsko-katolickiego, homilię ks. Adam Malina z Kościoła protestanckiego, a pozdrowienie bp Marian Niemiec.

W homilii wspomniany ks. Malina przypomniał, że Pana Boga nie można sobie zatrzymać na własność, tylko dla siebie, a bliźniego traktować jak wroga. – Wierzymy, że w Jezusie Chrystusie Bóg jeszcze mocniej podkreślił to wszystko, co wcześniej oznajmiał człowiekowi: tych, którzy byli daleko, zaprosił do prawdziwej bliskości, bez patrzenia skąd przychodzą, bo choć Zbawiciel mówił wyraźnie: „Pójdźcie do Mnie wszyscy”, to jednak gdy się przy Nim znaleźliśmy, zaczęliśmy się skutecznie dzielić. Istotą naszej tożsamości jest przede wszystkim to, że jesteśmy Chrystusowi, do Niego należymy – powiedział kaznodzieja. Podkreślił, że ci, którzy modlą się o jedność i ją realizują, jednocześnie zaczynają brać udział w uwielbieniu Jezusa Chrystusa, stają się częścią wspólnoty, która łączy się w oddwaniu chwały samemu Bogu, chwały, która była od początku, jest i będzie – podkreślił ks. Adam Malina. Ks. Malina jest bardzo dobrze znany w Sosnowcu, bowiem od 1991 r. pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach-Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach i Sosnowcu. Jest członkiem Synodu Kościoła, w nim przewodniczącym Komisji ds. Liturgiii Muzyki Kościelnej, a także członkiem Komisji ds. Mediów. Od 2014 r. jest radcą Rady Synodalnej. Pełni również funkcję Przewodniczącego Redakcji Programów Religijnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Przewodniczącego Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest Przewodniczącym Zarządu Oddziału Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej oraz redaktorem naczelnym portalu luteranie.pl .

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydent Duda uczestniczył w Mszy z okazji 100. rocznicy odbudowy Państwa Litewskiego

2018-02-17 11:59

mik / Wilno (KAI)

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, wziął w piątek udział w uroczystej Mszy świętej w katedrze wileńskiej. Nabożeństwu z okazji 100. rocznicy odbudowy Państwa Litewskiego przewodniczył metropolita wileński.

Jakub Szymczuk/KPRP/prezydent.pl

Wśród zgromadzonych w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie obecni byli także przywódcy państw regionu z Prezydent Litwy, Dalią Grybauskaite i Prezydentem Ukrainy, Petro Poroszenko, na czele.

Z okazji 100. rocznicy odbudowy Państwa Litewskiego w kościołach na terenie całej archidiecezji wileńskiej 16 lutego odbyły się świąteczne Msze święte a o godzinie 12.30 zabrzmiały kościelne dzwony.

Uczestnictwo w nabożeństwie jest jednym z elementów programu wizyty Pary Prezydenckiej w Republice Litewskiej. Wizyta potrwa do dziś, 17 lutego. Poza oficjalnymi spotkaniami z przywódcami państw regionu Para Prezydencka spotyka się także z litewską Polonią.

W sobotę prezydent Andrzej Duda weźmie udział w ceremonii złożenia wieńca na wileńskim Cmentarzu na Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowane jest serce Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie ceremonii planowane jest spotkanie z przedstawicielami ZHP na Litwie i Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej.

Żona prezydenta, Agata Kornhauser-Duda, w sobotę spotka się natomiast z kierującą Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopo ki siostrą Michaelą Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Proszowice: miasto i fanklub Kamila Stocha świętują i gratulują

2018-02-17 21:02

dziar / Proszowice (KAI)

- Na ulicach pustki, wszyscy ludzie przed telewizorami, a jutro na Mszach świętych będzie okazja pogratulować, choć na odległość – Honorowemu Obywatelowi Proszowic, Kamilowi Stochowi, mistrzowi olimpijskiemu – mówi KAI ks. dr Jan Zwierzchowski, proboszcz parafii w Proszowicach.

Adam Psica/pl.wikipedia.org

Kapłan wyjaśnia, że w tutaj, w tym oddalonym o 24 km miasteczku od Krakowa, w diecezji kieleckiej – powstał pierwszy w Polsce oficjalny fanklub Kamila Stocha, któremu prezesuje Rafał Chmiela. Powołano go w sierpniu 2011 r., na co sportowiec wyraził zgodę.

Bliska rodzina ze strony żony Kamila Stocha mieszkała z Proszowicach, a gdy nasz mistrz studiował w Krakowie, to właśnie tutaj zamieszkał, wraz z żoną Ewą, w budynku starej poczty przy ul. Głowackiego – opowiada proboszcz.

Zapewne zawarte w tamtych latach przyjaźnie i znajomości zaowocowały stałymi kontaktami, powstaniem kilka lat temu fanklubu i nadaniem Kamilowi Stochowi – Honorowego Obywatelstwa Miasta Proszowic, niespełna rok temu.

- Wtedy właśnie poznałem go osobiście, w uroczystości wzięli udział jego rodzice, bp Piotr Skucha, który pochodzi z Proszowic, reprezentacja polskich skoczków narciarskich. Kamil Stoch angażuje się w życie Proszowic, np. w różne inicjatywy sportowe i społeczne np. szkoły podstawowej nr 1, spotyka się z uczniami – dodaje ks. Zwierzchowski.

Fanklub mieści się w kawiarni „Muzealnej”, gdzie zgromadzono eksponaty przekazane przez Kamila Stocha, m.in. jego kombinezon, narty, nakrycia głowy i inne sportowe rekwizyty.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem